STATUT

WEJHEROWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane w dalszej części niniejszego Statutu „WUTW” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach( t.j. Dz. U. 2017 rok, poz. 210, z późniejszymi zmianami).

 2. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U 2018 rok, poz. 450, z późniejszymi zmianami).

 3. niniejszego Statutu.

 

§ 1

 1. Siedzibą WUTW jest miasto Wejherowo.

 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, o podobnym celu działania.

 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1 bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 3. WUTW współpracuje z wyższymi uczelniami, placówkami kulturalno – oświatowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi.

 

§ 3

 1. WUTW prowadzi działalność opartą na wolontariacie swoich słuchaczy i wykładowców.

 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników.

 

§ 4

 1. WUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 2. WUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych seminariach.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES. CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 5

WUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu osób starszych.

 

§ 6

Celem WUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw, a w szczególności

naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu polegających na:

 1. Prowadzeniu edukacji w różnych dziedzinach nauk.

 2. Propagowaniu i popieraniu różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia.

 3. Podejmowaniu działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami Wejherowa i okolic, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi a młodym pokoleniem.

 4. Aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych.

 5. Wspieraniu idei wolontariatu.

 6. Włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

 7. Wspieraniu członków WUTW w działalności społecznej.

 

§ 7

Cele, o których mowa w § 6 WUTW realizuje przez:

 1. Organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, klubów dyskusyjnych, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć.

 2. Spotkania z ludźmi kultury, nauki, polityki i gospodarki działającymi w środowisku Pomorskim , krajowym i zagranicznym.

 3. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych, krajowych i zagranicznych.

 4. Prace w zespołach i sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów wolontariuszy i członków zgodnie z potrzebami.

 5. Współpracę z krajowymi uniwersytetami trzeciego wieku, ze szkołami wyższymi, placówkami oświatowymi, placówkami naukowo – badawczymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym, a także osobami o uznanym autorytecie.

 6. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

 

§ 8

Członkowie WUTW dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,

 2. Wspierających.

 3. Honorowych.

 

§ 9

Członkiem zwyczajnym WUTW, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku 55 +, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów WUTW i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do WUTW oraz będzie opłacał składkę semestralną i respektował cele statutowe stowarzyszenia.

 1. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku mniej niż 55+.

 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Maksymalna liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych WUTW.

 

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe WUTW i zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, Osoba prawna może działać w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność, uprawnienia do czynności prawnych.

 2. Członkiem honorowym stowarzyszenia zostaje osoba wybrana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu i zgodą osoby zainteresowanej.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz stowarzyszenia.

 2. Zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności WUTW.

 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności WUTW.

 

§ 12

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

 1. Korzystania z pomocy i urządzeń WUTW po uzgodnieniu z Zarządem.

 2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności WUTW.

 3. Brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach statutowych władz WUTW.

 

§13

Członkowie zwyczajni WUTW są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów WUTW.

 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz WUTW.

 3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską semestralną oraz przestrzegać zasad lojalności wobec władz WUTW.

 4. Przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

 

§ 14

Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz WUTW.

 

§ 15

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z WUTW zgłoszone na piśmie lub ustnie.

 2. Skreślenie z listy z powodu nieopłacenia składki.

 3. Wykluczenie ze WUTW na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

 4. Wskutek śmierci członka.

 

§ 16

Członkostwo wspierające i honorowe wygasa przez:

 1. Zaprzestanie działalności wspierającej i honorowej.

 2. Utratę osobowości prawnej.

 3. Wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE WUTW

 

§ 17

Organami WUTW są:

 1. Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

 4. Sąd Koleżeński.

 

§ 18

 1. Kadencja władz trwa trzy lata licząc od dnia wyboru.

 2. Wybór wszystkich organów WUTW odbywa się w głosowaniu tajnym.

 3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów WUTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

 

§19

Najwyższym organem WUTW jest Walne Zebranie, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.

 2. O porządku i terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i informację w programie zajęć, podając jego termin i miejsce obrad.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków WUTW.

 1. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 2. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed jego zwołaniem.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Proponowanie i uchwalanie kierunków działalności WUTW.

 2. Powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy.

 3. Wybór i odwołanie członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 7. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia budżetu.

 8. Uchwalanie wysokości semestralnych opłat dla wszystkich członków.

 9. Uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania.

 10. Uchwalanie zmian w Statucie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania WUTW.

 

§ 21

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym wszyscy członkowie WUTW.

 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

 

§ 22

 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.

 2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

 3. Do uchwalania zmian w Statucie oraz rozwiązania WUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu.

 4. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

 

§ 23

 1. Zarząd WUTW jest wybierany Przez Walne Zebranie.

 2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 8 osób.

 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie : prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Pozostałe osoby są członkami Zarządu.

 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka(członków) Zarządu WUTW przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.

 6. Do reprezentowania WUTW, do ważności oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym między innymi do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest:

 1. prezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie lub

 2. pierwszy wiceprezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie lub

 3. drugi wiceprezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie.

 1. Członkowie Zarządu WUTW nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

§ 24

Do zakresu działania Zarządu WUTW należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

 2. Ustalanie planów działalności i budżetu WUTW oraz sporządzania sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Walnym Zebraniu.

 3. Zwołanie Walnego Zebrania.

 4. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności WUTW.

 5. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności

 6. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu członków zwyczajnych , wspierających i honorowych WUTW oraz o wygaśnięciu członkostwa.

 7. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków.

 8. Zarządzanie majątkiem WUTW, opracowanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami WUTW.

 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych WUTW.

 10. Zatrudnianie w razie konieczności pracowników.

 11. Podjęcie decyzji w zakresie zarejestrowania działalności pożytku publicznego.

 12. Sporządzania corocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, niezależnie od sprawozdań przedstawionych na Walnym Zebraniu i ogłaszanie ich do publicznej wiadomości w taki sposób, aby zainteresowane osoby mogły się z nimi zapoznać.

 

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 2. byli skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie tajnym wybierają pośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz WUTW.

 3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka/członków/ Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu wyborów uzupełniających.

 4. Nowi członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.

 

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola przynajmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami, opłacania składek semestralnych członkowskich.

 2. Przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych.

 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

 5. Przeprowadzenie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie

 

§ 28

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 29

Sąd Koleżeński.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie tajnym wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Sądu.

 3. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków WUTW dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminu, uchwał władz WUTW oraz innych sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 

§ 30

Do zakresu działalności Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie,

 2. zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku,

 3. wykluczenie ze Stowarzyszenia,

 4. od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu WUTW w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia,

 5. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością WUTW.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK WEJHEROWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

§ 31

 

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. Członkowskie opłaty semestralne,

 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje.

 3. Dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług.

 1. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.

 2. Środki pieniężne niezależne od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie WUTW albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

 3. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby WUTW a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto WUTW

 

§ 32

Członkowskie wpłaty semestralne winny być wpłacane za semestr z góry. Pierwszy semestr do końca pierwszego miesiąca roku akademickiego, drugi do końca drugiego miesiąca roku kalendarzowego.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

 

§ 33

 1. Uchwałę w razie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie zgodnie z Par. 22 niniejszego Statutu.

 2. Rozwiązanie WUTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

 3. W przypadku rozwiązania WUTW Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 4. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.

 5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku WUTW.

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 34.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zebranie Założycieli.