O nas

Jedną z wielu cech współczesnego społeczeństwa krajów rozwijających się jest starzenie się ludności. Duże znaczenie ma fakt, żeby osoby w dojrzałym wieku mogły aktualizować swoją wiedzę i aktywnie uczestniczyć we wszystkich procesach zachodzących wokół nich, w środowiskach w których żyją, by zachować i zwiększyć swoją sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.


W wyniku starań o włączenie ludzi starszych w system kształcenia z projektu YMCA w Gdyni powstał WEJHEROWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Przez kilka lat Uniwersytet działał w różnych punktach Wejherowa korzystając z sal życzliwych nam instytucji. Po podpisaniu umowy patronackiej z Kaszubsko Pomorską Szkołą Wyższą wyraźnie odczuliśmy wzrost zainteresowania władz miejskich i powiatowych naszą działalnością. Miało to zasadniczy wpływ na dalszy nasz rozwój. Wreszcie dzięki Urzędowi Miasta doczekaliśmy się własnej siedziby na Kopernika 13.

W styczniu 2019 r. otrzymaliśmy osobowość prawną i zarejestrowaliśmy się pod nazwą STOWARZYSZENIE WEJHEROWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

Obecnie na nasz Uniwersytet uczęszcza280 słuchaczy. Zajęcia prowadzi 34 wysoko kwalifikowanych wykładowców wolontariuszy, oferując 34 przedmioty.


Zapisy na WUTW odbywają się dwa razy w roku a słuchaczem może zostać każda osoba w wieku 55+, która pragnie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, cała struktura ma charakter dobrowolny. Zainteresowani za niewielką opłatą uczęszczać mogą na bloki tematyczne, które realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów, zajęć sportowych, turystycznych i artystycznych.
Nasz Uniwersytet czynnie włączył się w życie naszego miasta. Jesteśmy wszędzie zauważalni i nie ma takiego wydarzenia, które by się bez naszego udziału odbyło.


Projekt finansowany jest ze środków własnych oraz z dotacji uzyskanych w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta, Starostwa i Urząd Gminy


Jesteśmy organizacją NON PROFIT, nasza działalność łącznie z ZARZĄDEM oparta jest na całkowitym wolontariacie.

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

 

Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie jest samodzielną jednostką prawną. Działa w oparciu o statut i obowiązujące przepisy prawa.

Słuchacze dbają o dobre imię Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Organizacja

 1. Zajęcia na WUTW są prowadzone przez wolontariuszy według ustalonego planu.
 2. Plan ustala Zarząd w porozumieniu z prowadzącymi.
 3. Rok akademicki trwa dwa semestry:
 • I semestr październik – luty
 • I semestr luty – czerwiec
 1. Zapisy na semestr odbywają się w biurze WUTW w wyznaczonym terminie.
 • w wyjątkowych sytuacjach termin może być przedłużony do końca miesiąca
 1. Słuchacz uiszcza opłatę stałą za jeden semestr. W ramach tej opłaty może korzystać z wybranych przez siebie zajęć w dowolnych ilościach.
 2. Udział w niektórych zajęciach jest uwarunkowany dostępnością miejsc w salach i bezpieczeństwem uczestników.
 3. Słuchaczem WUTW może zostać każdy kto ukończył 55 lat.

Prawa studenta

 1. Słuchacz ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań, korzystania z zajęć programowych.
 2. Wszyscy słuchacze mają prawo do otrzymania legitymacji WUTW.
 3. Okres bycia studentem jest nieograniczony.

Obowiązki

 1. Do udziału w ruchowo-rekreacyjnych wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań lub własnoręcznie podpisane oświadczenie zgody.
 2. Słuchacze zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach.
 3. Zgłaszają swoją nieobecność prowadzącemu lub w biurze WUTW.
 4. Każdy ma obowiązek zapoznania się z informacjami i ogłoszeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń w sali wykładowej i w gablocie na zewnątrz oraz na stronie internetowej.
 5. Udział w wyjazdach i wycieczkach zgłaszany jest do osoby organizującej:
 • wszelkie zmiany osobowe lub rezygnacja z udziału zgłaszane są nie później niż 3 dni przed wyjazdem do organizatora
 • w innym przypadku nie ma zwrotu pieniędzy
 1. Słuchacze dbają o mienie WUTW, sprzątają po sobie.
 2.  Studenta obowiązuje punktualność na zajęciach.
 3. Student zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
 • własnej rezygnacji
 • nieusprawiedliwionej 3-krotnej nieobecności następującej po sobie
 • braku opłaty za semestr

REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA SWUTW 04.10.2018 r. I WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM JEGO UCHWALENIA.